Publicada la Llei Europea del Clima

22/07/2021 | Bloc, Notícies

La proposta de la Comissió d’una primera Llei Europea del Clima té per objecte convertir en legislació l’objectiu establert en el Pacte Verd Europeu perquè l’economia i la societat europees siguin climàticament neutres d’aquí a 2050.

Després de més d’un any de negociacions, finalment s’ha publicar en el DOUE el Reglament (UE) 2021/1119 pel qual s’estableix el marc per a aconseguir la neutralitat climàtica, l’anomenada “Llei europea del Clima”.

La proposta de la Comissió d’una primera Llei Europea del Clima té per objecte convertir en legislació l’objectiu establert en el Pacte Verd Europeu perquè l’economia i la societat europees siguin climàticament neutres d’aquí a 2050. Això requereix que el conjunt dels Estats de la UE aconsegueixin zero emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle, principalment mitjançant la reducció de les emissions, la inversió en tecnologies verdes i la protecció de l’entorn natural. Aquesta llei garantirà la contribució de totes les polítiques de la UE a aquest objectiu, així com l’aportació de tots els sectors de l’economia i la societat.

Objectius
  • Establir la trajectòria a llarg termini per a complir l’objectiu de neutralitat climàtica de 2050 a través de totes les polítiques, de forma socialment justa i rendible.
  • Crear un sistema de seguiment dels avanços i adoptar noves mesures en cas necessari.
  • Oferir previsibilitat als inversors i altres agents econòmics.
  • Garantir que la transició a la neutralitat climàtica sigui irreversible.

Elements clau:

  • A més de l’objectiu de neutralitat climàtica i l’objectiu ideal que la Unió aconsegueixi emissions negatives a partir de 2050, la Llei Europea del Clima estableix un objectiu vinculant per a la Unió de reducció de les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle (les emissions una vegada deduïdes les absorcions) en como a mínim un 55% d’aquí a 2030 respecte als nivells de 1990.
  • La Comissió proposarà a més un objectiu climàtic intermedi per a 2040, si escau.
  • Amb la finalitat de garantir que es prenguin mesures suficients per a reduir i evitar les emissions d’aquí a 2030, la Llei del Clima introdueix un límit de 225 milions de tones de CO2 equivalent a la contribució de les absorcions a aquest objectiu.
  • La Llei Europea del Clima estableix un consell científic consultiu europeu sobre canvi climàtic. Aquest consell proporcionarà assessorament científic independent i elaborarà informes sobre les mesures adoptades per la UE, els objectius climàtics, els pressupostos indicatius de gasos d’efecte d’hivernacle i la coherència amb la legislació europea sobre el clima i amb els compromisos internacionals de la UE en el marc de l’Acord de París.
  • La Comissió col·laborarà amb els sectors de l’economia que optin per elaborar fulls de ruta voluntaris indicatius per a aconseguir l’objectiu de neutralitat climàtica de la Unió d’aquí a 2050. A més de supervisar l’elaboració d’aquests fulls de ruta, la Comissió facilitarà el diàleg a escala de la UE i l’intercanvi de millors pràctiques entre les parts interessades.

Més informació

Ley Europea del Clima

REGLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de junio de 2021 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima»)

BOE Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) nº 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima»).

Font: Fedequim

Share This