Concessió de subvencions dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques

05/05/2023 | Bloc, Notícies

El Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, pel qual s’aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d’ajuts per a l’execució de diversos programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, regula les subvencions a instal·lacions d’energies renovables tèrmiques amb la finalitat de complir els objectius del Pla de recuperació, transformació i resiliència quant al desplegament i la integració de les energies renovables, per contribuir d’aquesta manera a la “descarbonització” de diferents sectors de l’economia i a la consecució dels objectius fixats pel Pla nacional integrat d’energia i clima (PNIEC) 2021-2030.

Aquesta norma va ser modificada mitjançant el Reial decret 377/2022, de 17 de maig, sobre la tipologia de beneficiaris.

La Resolució ACC/2416/2022, de 25 de juliol, fa pública la convocatòria de l’any 2022 per a la concessió de subvencions dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationUE (ref. BDNS 640928).

Aquesta Resolució indicava que del pressupost disponible corresponent a Catalunya (27.313.538,00 euros), 26.494.132,00 euros es destinaven a aquesta convocatòria de subvencions i 819.406 euros es destinaven a costos indirectes.

D’altra banda, l’apartat segon de la Resolució ACC/2416/2022, de 25 de juliol, estableix el repartiment del pressupost disponible, però sense precisar l’import de les actuacions de la Generalitat de Catalunya per a inversions directes, que al pressupost de l’ICAEN sí que existeix i està reservat.

Així mateix, l’apartat 2.5 de la Resolució ACC/2416/2022, de 25 de juliol, estableix que l’import d’aquesta convocatòria és ampliable segons les disponibilitats pressupostàries i segons la regulació del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre.

Posteriorment, mitjançant la Resolució de 22 de desembre de 2022 de la presidenta de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de la Energia (IDAE), s’amplia el pressupost del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, pel qual s’aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d’ajudes per a l’execució dels programes d’incentius per a la implantació d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia en un import de 36.092.496,00 euros addicionals amb càrrec al pressupost de l’IDAE, i conforme a la transferència prèvia de fons duta a terme pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

L’esmentada Resolució de 22 de desembre de 2022 acorda l’assignació de l’esmentat pressupost, de conformitat amb la proposta formulada pel mateix òrgan col·legiat en idèntica sessió, i concedeix a Catalunya i Galícia un nou ajut corresponent als programes d’incentius establerts al Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre. El nou pressupost assignat a Catalunya és de 27.313.538,00 euros.

L’article 9 del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, estableix que tindran la consideració de costos indirectes imputables al pressupost del Programa d’ajuts determinades despeses de gestió en les quals incorrin les comunitats autònomes respectives.

En aquest sentit, del nou pressupost disponible corresponent a Catalunya (27.313.538,00 euros), 26.494.132,00 euros es destinaran a aquesta convocatòria d’ajuts i un màxim de 819.406,00 euros (3% del nou pressupost disponible) es destinaran als possibles costos indirectes imputables a les actuacions subvencionades.

D’acord amb l’article 2 de la Llei 9/1991, de 3 de maig, l’Institut Català d’Energia té per finalitat l’impuls i realització d’iniciatives i de programes d’actuació per a la recerca, l’estudi i el suport de les actuacions de coneixement, desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica, el foment de l’ús racional de l’energia i, en general, l’òptima gestió dels recursos energètics en els diferents sectors econòmics de Catalunya, i l’Acord del Consell d’Administració de l’ICAEN de 17 de març de 2022 aprova la delegació en la presidenta del Consell d’Administració de les facultats per aprovar i publicar aquesta convocatòria.

Atès el que disposen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003) i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006);

Atès el Decret llei 15/2022, de 20 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i el Decret 365/2022, de 20 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 mentre no entrin en vigor els del 2023.

Resolc:

1.- Ampliar en 26.494.132,00 euros la dotació inicial de 26.491.132,00 euros de la convocatòria oberta per mitjà de la Resolució ACC/2416/2022, de 25 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2022 per a la concessió d’ajuts del programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationUE, amb la qual cosa la dotació total serà de 52.988.264,00 euros.

2.- Aquesta ampliació de pressupost es finançarà a càrrec de les partides dels articles amb càrrec a les partides següents del pressupost de l’Institut Català d’Energia de l’any 2023:

D/701.0001/6310, D/702.0001/6310, D/703.0001/6310, D/704.0001/6310, D/709.0001/6310, D/710.0001/6310, D/730.0001/6310, D/731.0001/6310, D/740.0001/6310, D/741.0001/6310, D/742.0001/6310, D/743.0001/6310, D/744.0001/6310, D/745.0001/6310, D/746.0001/6310, D/747.0001/6310, D/748.0001/6310, D/749.0001/6310, D/751.0001/6310, D/759.0001/6310, D/760.0001/6310, D/761.0001/6310, D/764.0001/6310, D/765.0001/6310, D/770.0001/6310, D/781.0001/6310 i D/782.0001/6310.

3.- Aquesta ampliació s’aplica als programes següents, descrits a l’article 18 del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre; es destinaran els imports següents:

Programa d’incentius 1: realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l’economia, incloent-hi el sector residencial.

– S’amplia en 19.870.599,00 euros, amb la qual cosa resulta una dotació total de 38.416.491,00 euros.

Programa d’incentius 2: realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

– S’amplia en 6.623.533,00 euros, amb la qual cosa resulta una dotació total de 14.571.773,00 euros.

– S’assignen 1.000.000,00 d’euros, que seran per a actuacions de la Generalitat de Catalunya per a inversions directes.

Barcelona, 20 d’abril de 2023

Teresa Jordà i Roura

Presidenta del Consell d’Administració.

Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya https://bit.ly/3NJa2VW

Share This